SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG. JIU (JUDEȚUL GORJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Social

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG. JIU (JUDEȚUL GORJ) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:  șef Secția Chirurgie generală II;                                                                             șef Secția Ortopedie-traumatologie;                                                                      șef Serviciul de Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze; b) copie xerox de pe diploma de studii; c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional; d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate; e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze; f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate; g) certificat privind starea de sănătate; h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România; i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România; j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate; k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/ serviciului; l) chitanță de plată a taxei de concurs. Originalele actelor se prezintă la depunerea dosarului pentru conformitatea exemplarelor xerocopiate depuse la dosar.

Taxa de concurs este de 250 de lei și se achită la casieria spitalului. La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist). Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs. Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă. Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist. Informații privind structura proiectului de management și modalitatea de redactare, tematica și bibliografia pentru proba scrisă și pentru proba clinică sau proba practică se obțin de la Serviciul RUONS. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la data de 17.01.2020, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 17.01.2020.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUONS, tel.: 0253.237.233, int. 307.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.